സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ അക്കമിട്ടു പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കത്ത്.

പ്രീയപ്പെട്ട കുടുംബാങ്ങങ്ങളെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് കത്ത്.

സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ അക്കമിട്ടു പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വോട്ടര്മാര്ക്കായി കത്ത്. പ്രീയപ്പെട്ട കുടുംബാങ്ങങ്ങളെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് കത്ത്. ജി.എസ്.ടി. നടപ്പാക്കിയത്, കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന 370-ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയത്, മുത്തലാഖ് നിരോധനം, നാരി ശക്തി വന്ദന്‍ (വനിതാ സംവരണം), പുതിയ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം, ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനുമെതിരെ എടുത്ത നടപടികള്‍തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയി

ട്ടുണ്ട്.’ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ മോദി രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി ധീരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള കരുത്ത് ജനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന അതിരില്ലാത്ത പിന്തുണയാണെന്നും പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരാന്‍ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. വോട്ടർമാരുടെ വ്യക്തിഗത വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള കത്ത് പി.ഡി.എഫ്. രൂപത്തിൽ പ്രചാകുറിപ്പിക്കുന്നത്.