രക്തദാനം എന്താണ് രക്തം

രക്തദാനം മഹാദാനം എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനം എന്നാ അർത്ഥത്തിൽ ആണ് രക്തദാനത്തെ കാണേണ്ടതും. സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കോ സുഹൃത്തുക്കൽക്കോ രക്തം ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്തം നൽകാറുണ്ട് . അത് നമ്മുടെ ആവശ്യം ആണെന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആരുമല്ലാത്ത, രക്തം ആവശ്യള്ളവർക്ക് സ്വയം സന്നദ്ധമായി മുന്നോട്ടു വന്ന് രക്തം നൽകുന്ന നിരവധി ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് . അതുപോലെ നിരവധി ക്ലബ്ബുകളും സന്നദ്ധ സങ്കടനകളും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് . എന്നാൽ രക്തദാനം എന്ത്, എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാത്തവർ ആണ് ഭൂരിഭാഗവും.
നമ്മുടെ ശരീര ഭാരത്തിന്റെ എട്ടു ശതമാനം രക്തമാണ് . മറ്റു ശരീര കലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ശേഖരിക്കാനും സൂക്ഷിച്ചു വെയ്ക്കാനും കഴിയും എന്നതാണ് രക്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ദാനം ചെയ്ത രക്തം മുപ്പത്തി അഞ്ചു ദിവസം വരെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയും . മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിൽ അധികം രക്തം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ കാൽ ഭാഗം വാർന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആകും.
രക്തം പല അപകടാവസ്തകളിലും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായി വരും. അതിനാൽ രക്തദാനം ഒരു ജീവൻ നിലനിർതലിന്റെ ഭാഗം ആണ് .
ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ സാധാരണയായി നാലര ലിറ്റർ മുതൽ ആറ ലിറ്റർ വരെ രക്തം ഉണ്ടായിരിക്കും. രക്തം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സമയം 300 മില്ലി ലിറ്റർ മുതൽ 450 മില്ലി ലിറ്റർ വരെ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ . രക്തം ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ രക്താണുക്കൾ ഉണ്ടാകും എന്ന ഗുണം കൂടിയുണ്ട് രക്തദാനത്തിനു ശേഷം ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയുണ്ടാവുന്നില്ല. ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ശാരീരികമായി അധ്വാനം പാടില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, ഓഫിസ് ജോലികൾ എന്നിവ ചെയ്യുന്നവർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഒന്നും ഭയക്കാനുമില്ല.
രക്തം ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുമെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പരിശോധനകൾക്കും വിധേയമാക്കാരുണ്ട് . അണൂ വിമുക്തമാണ് എന്നുറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ രക്തം എടുക്കുകയുള്ളൂ . ഒരു തവണ രക്തം ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞേ അടുത്ത രക്തദാനം പാടുള്ളൂ. ഇനിയെങ്കിലും ഭയം മാറ്റിവെച്ച് രക്തദാനത്തിന് നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്.

രക്തദാനം
എന്താണ് രക്തം
:ഏതൊരുജീവന്റേയും അടിസ്ഥാനമായ ജീവനദ്രവം എന്ന് രക്തത്തെ നിർവചിക്കാം. 60ശതമാനം ദ്രാവകഭാഗവും 40 ശതമാനം ഖരഭാഗവും അടങ്ങിയതാണ് രക്തം. ഈ ദ്രാവക ഭാഗത്തെ പ്ലാസ്‌മ (Plasma) എന്ന് പറയുന്നു. 90 ശതമാനം ജലവും 10 ശതമാനം ന്യൂട്രിയന്റ് , ഹോർമോണുകൾ തുടങ്ങിയവയാൽ നിർമ്മിതമാണ് പ്ലാസ്മ്. രക്തത്തിൽ പ്ലാസ്‌മയുടെ കുറവുണ്ടായാൽ ആഹാരംകൊണ്ടും മരുന്നുകൊണ്ടും ആ കുറവ് നികത്താം. എന്നാൽ രക്തത്തിലെ 40 ശതമാനമായ ഖരഭാഗത്തിന് (അരുണ രക്താണുക്കൾ (RBC (red blood cells)), ശ്വേതരക്താണുക്കൾ (WBC (white blood cells)) ,പ്ലേറ്റ്ലറ്റ്സ് (Platelets)) എന്തെങ്കിലും കുറവ് സംഭവിച്ചാൽ ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ അവയുടെ മാറ്റിവയ്ക്കൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളു.മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളു.
രക്തത്തിന്റെ നിർവചനം വിക്കിമലയാളത്തിൽ നിന്ന് :: പരിണാമപരമ്പരയിൽ ഉന്നതങ്ങളായ ജീവികളിൽ മാത്രം കാണുന്നതും പ്രത്യേക രീതിയിൽ സം‌വിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ദ്രാവകമാണ്‌ രക്തം. പ്രാണവായു,വെള്ളം, ഭക്ഷണം എന്നിവ യെ ശരിരത്തിൻറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും,അവിടെ നിന്നും വിസർജജന വസ്തുക്കളെ നീക്കുന്നതും രക്തമാണ്. ഹോർമോണുകളെ കൊണ്ടുപോകുക, ദേഹരക്ഷ നടത്തുക, താപനില നിർത്തുക എന്നിവയും രക്തത്തിൻറെ പ്രവൃത്തിക ളിൽപെടും.
:എന്തുകൊണ്ട് രക്തദാനം ?? ::രക്തം ആവിശ്യമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ രക്തം മറ്റൊരാൾ നൽകിയാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ. പരീക്ഷണശാലകളിൽ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് രക്തം. അതായത് മനുഷ്യരക്തത്തിന് പകരംവയ്ക്കാൻ മനുഷ്യരക്തം മാത്രമേയുള്ളു. ഓർക്കുക അപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന പകുതിയിലധികം പേർക്കും ശരിയായ സമയത്ത് രക്തം നൽകിയാൽ അവർക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെവരാൻ സാധിക്കും. മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംഭാവന. ‘ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിന് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നൽകുക; അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം’രക്തദാനദിനമായ ജൂൺ 14 നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശമാണിത്.::

ആ‍ർക്കാ‍ണ് രക്തം വേണ്ടത് ?? ::
അപകടങ്ങളിൽ പെട്ട് രക്തം നഷ്‌ടപെടുന്നവർക്ക്
അപകടങ്ങളിൽ പെട്ട് രക്തസഞ്ചാരത്തിന് ഭംഗം വരുന്നവർക്ക്
മാരകമായി പൊള്ളൽ ഏൽക്കുന്നവർക്ക്
മേജർ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാകുന്നവർക്ക്
പ്രസവസമയങ്ങളിൽ അമ്മമാർക്ക്
പൂർണ്ണവളർച്ച എത്താത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്
അനീമിയ രോഗികളായവർക്ക്
കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക്
രക്താർബുദം ബാധിച്ചവർക്ക് രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടവർക്ക്
ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക്::
ആർക്കൊക്കെ രക്തദാനം നടത്താം
ആരോഗ്യമുള്ള ഏതൊരു സ്ത്രിക്കും പുരുഷനും രക്തദാനം നടത്താം.
രക്തദാതാവ്
18 വയസിനും 60 വയസിനും ഇടയിലുള്ള ആളായിരിക്കണം
കുറഞ്ഞത് 45 കിലോ ശരീര ഭാരമെങ്കിലും ഉള്ള ആളായിരിക്കണം. രക്തസമ്മർദ്ദം സാദാരണ നിലയിൽ ഉള്ള ആളായിരിക്കണം.
ഹീമോഗ്ലോബിലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞത്12.5 gm% ഉള്ള ആളായിരിക്കണം. മുൻ രക്തദാനം മൂന്നുമാസത്തിനു മുന്നിൽ നടത്തിയ ആളായിരിക്കണം.
മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാൾ രോഗം മാറി മൂന്നുവർഷത്തിനുശേഷമേ രക്തദാനം നടത്താവൂ.::
ആരൊക്കെ രക്തദാനം നടത്തരുത് ?
മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽ രക്തദാനം നടത്തിയവർ.
ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ ,
ഇൻസുലിൽ ചികിത്സനടത്തുന്നവർ.
എന്തങ്കിലും ആന്റിബയോട്ടിക് ചികിത്സ നടത്തുന്നവർ.
മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറിയിട്ട് മൂന്നുവർഷം ആകാത്തവർ’
ടൈഫോയിഡ് മാറിയിട്ട് രണ്ടു വർഷം ആകാത്തവരും
,മലേറിയ ബാധിതരും മേജർ സർജറിക്ക് ശേഷം ആറുമാസം ആകാത്തവർ. ഉയർന്നതോ കുറഞ്ഞതോ ആയ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർ.
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഇരുപത്തീനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്തവർ.
ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടൽ നിർത്തി ഒരു വർഷം ആകാത്തവർ ,
ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗർഭഛിദ്രം നടന്ന് ആറുമാസം ആകാത്തവർ ആർത്തവാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള സ്ത്രികൾ (ആർത്തവത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുൻപും ശേഷവും രക്തദാനം നൽകാം)
കിഡ്‌നി, കരൾ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവരും , ആസ്ത്മാ രോഗികളും’ പലരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർ ,എയിഡ്‌സ് രോഗികൾ ലഹരിവസ്തുക്കൾക്ക് അടിമയായവർ.
ക്ഷയരോഗികൾ പനിയോ, ശാരീരകമായ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉള്ളവർ.പല്ലെടുത്തതിനുശേഷം രണ്ടാഴ്ച് ആകാത്തവർ.
ശരീരത്തിൽ പച്ചകുത്തിയതിനുശേഷം ആറുമാസംആകാത്തവർ
രക്തദാനത്തിന് മുമ്പ്
ഒഴിഞ്ഞ വയറോടെയോ, കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു ശേഷമോ രക്തദാനം നടത്തരുത്.
രക്തദാനത്തിനു മൂന്നുമണിക്കൂർ മുമ്പ് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം
രക്തദാനത്തിനു മുമ്പ് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മദ്യംഉപയോഗിക്കരുത്. രക്തദാനത്തിനു മുമ്പ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുകവലിക്കരുത്. രക്തദാനത്തിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ 48 മണിക്കൂറി നുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.
രക്തദാനസമയത്ത് ശരീരതാപവും , രക്ത സമ്മർദ്ദവും നോർമൽ ആയിരിക്കണം.’
രക്തദാനസമയത്ത് എന്തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവരുത്.
ഉറക്കളച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്‌വന്ന് രക്തദാനം നടത്തരുത്. രണ്ട് രക്തദാനസമയങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നുമാസത്തെ വെത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
എത്രമാത്രം രക്തമാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള 5.5-6 ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ നിന്ന് 350 – 450 മില്ലിലിറ്റർ രക്തം മാത്രമാണ് ഒരു പ്രാവിശ്യം ശേഖരിക്കുന്നത്.
അതും ദാതാവിന്റെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥയെ (ഭാരം) അവലംബിച്ച് മാത്രം.
രക്തം നൽകിയതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം എത്രമാത്രം രക്തം നൽകിയോ അത്രമാത്രം രക്തം ശരീരം വീണ്ടും ഉല്പാദിപ്പിക്കും.
രക്തദാനത്തിനുശേഷം 56- 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ,രക്താണുക്കൾ(ചുവപ്പ്,വെള്ള) എന്നിവയുടെ അളവും പഴയതുപോലെയാകും.
5-6 മിനിട്ട് വരെ സമയം മാത്രമേ രക്തശേഖരണത്തിന് വേണ്ടിവരൂ. രക്തദാനത്തിനുമുമ്പുള്ള പരിശോധന , രക്തദാനത്തിനുശേഷമുള്ള വിശ്രമം എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ ഒരു പ്രാവിശ്യത്തെ രക്തദാനത്തിന് വേണ്ടിവരികയുള്ളു.
രക്തദാനത്തിനുശേഷം
രക്തദാനത്തിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ ജ്യൂസ്, ഷുഗർ സ്‌നാക്സ് കഴിക്കണം. രക്തദാനത്തിനുശേഷം പ്രോട്ടിനുകൾ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമായിരിക്കണം കഴിക്കേണ്ടത്.
തുടർച്ചയായി ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കണം. രക്തദാനത്തിനുശേഷം സാധാരണ ജോലികൾ ചെയ്യാമെങ്കിലും ഭാരം ഉയർത്തൽ പോലുള്ള ജോലികൾ 12 മണിക്കൂറിനുശേഷമേ ചെയ്യാവൂ.
രക്തദാനം ചെയ്തതിന് മൂന്നുമണിക്കൂറിനുശേഷമേ പുകവലിക്കാവൂ. രക്തദാനം ചെയ്തതിന് ഒരു ദിവസത്തിനുശേഷമേ മദ്യം ഉപയോഗിക്കാവൂ.
‘ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിന് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നൽകുക;അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം’
രക്തദാനം ചെയ്യുക
രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ഒരു ദോഷവും വരാനില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല , പുതിയ രക്തം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അത് ഉത്തേജനമാവുകയും ചെയ്യും . രക്തത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നും പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് . അത്കൊണ്ടാണ് പലരും രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നത് .
ഒരു വ്യക്തിക്കു മറ്റൊരാൾക്കു നല്കാവുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്മാനമാണ് രക്തം. രക്തത്തിന്റെ ലഭ്യത ഏതൊരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചും അമൂല്യമാണ്. രക്തത്തിനു പകരം മറ്റൊരു സ്രോതസ് ഇല്ല. ഒരു ഫാക്ടറിയിൽനിന്നോ ജന്തുവിൽനിന്നോ രക്തം ലഭ്യമല്ല. രക്തത്തിന്റെ ലഭ്യത അതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി ഒത്തുപോകുന്നില്ല. ജന്മദിനത്തിലും മറ്റു വിശേഷങ്ങളിലും രക്തം ദാനം ചെയ്തു സമൂഹത്തെ സേവിക്കാം. വിവാഹ വാർഷികത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വന്നു രക്തം ദാനം ചെയ്യാം. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം സ്വമേധയാ രക്തം നല്കാൻ തയാറാകണം. മൂന്നു കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തു മൂന്നു ലക്ഷം ആളുകൾ രക്തദാനം ചെയ്യണം.
ആർക്കൊക്കെ രക്തം ദാനം ചെയ്യാം?
45 കിലോഗ്രാമിൽ അധികം ഭാരം, 18 വയസ് കഴിയണം 60 വയസിൽ താഴെ, നല്ല ആരോഗ്യം, 12.5 ഗ്രാം% ഹീമോഗ്ളോബിൻ, രോഗങ്ങൾ പാടില്ല
ആർക്കൊക്കെ രക്തദാനം പാടില്ല?
പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, മാനസിക രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ,
സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുന്നവർ, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ. മഞ്ഞപ്പിത്തം, മലമ്പനി മുതലായ രോഗമുള്ളവർ.
സ്ത്രീകളിൽനിന്നു ഗർഭകാലത്തും മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്തും ആർത്തവകാലത്തും രക്തം സ്വീകരിക്കില്ല.
സ്ഥിരമായി മരുന്നു കഴിക്കുന്നവർ, ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്നിവരും രക്തം ദാനം ചെയ്യരുത്. അസുഖം വന്നു ഭേദമാകുമ്പോഴും നിശ്ചിതസമയം കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ രക്തദാനം ചെയ്യാവൂ എന്നു നിയമമുണ്ട്.
എത്ര പ്രാവശ്യം രക്തദാനം?
പുരുഷന്മാർക്കു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകൾക്കു നാലു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും രക്തം ദാനം ചെയ്യാം.
എടുക്കുന്ന രക്തത്തിന്റെ അളവ്?
ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ നാലു മുതൽ ആറു വരെ ലിറ്റർ രക്തമുണ്ടാകും. അതിൽ 350 മി.ലി രക്തം മാത്രമേ ഒരു തവണ എടുക്കൂ. ഈ രക്തം 35 ദിവസം വരെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം. നാലു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനമുള്ള ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പണ്ടു രക്തം എടുത്തിരുന്നതു കുപ്പിയിലാണ്. ഇന്ന് ബ്ളഡ് ബാഗ് ഉണ്ട്. ഒരു ബ്ളഡ് ബാഗിൽ 350 മില്ലീലിറ്റർ രക്തം മാത്രമേ ശേഖരിക്കുകയുള്ളൂ. 350 മില്ലിലിറ്റർ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെയും കേടുകൂടാതെയും ഇരിക്കാനുള്ള ലായനിയാണ് ഒരു ബാഗിൽ ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാളിൽനിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം 350 മില്ലീലിറ്ററിൽ കൂടുതലോ, കുറവോ എടുത്താൽ അത് ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നു. രക്തം അതിന്റെ ഘടകങ്ങളാക്കി (പ്ളേറ്റ്ലറ്റ്സ്, പ്ളാസ്മ മുതലായവ) സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്നു നിലവിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒറ്റ ബാഗിൽനിന്നു പല ഘടകങ്ങളാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതു രോഗികൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഉദാഹരണത്തിന് 300 മില്ലിലിറ്റർ രക്തം കൊടുക്കുന്നതിനു പകരം ഒരാൾക്ക് 30 മില്ലിലിറ്റർ പ്ളേറ്റ്ലറ്റ്സ് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. രക്തം ഘടകങ്ങളായി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം. ഒരു ബാഗിലെ രക്തം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ.
അംഗീകൃത ബ്ളഡ് ബാങ്ക് ഉള്ള ആശുപത്രികൾക്കു മാത്രമേ രക്തം ശേഖരിക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ രക്ത ബാങ്ക് ഉള്ള 144 ആശുപത്രികൾ ഉണ്ട്. അതിൽ 44 എണ്ണം സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
എല്ലാ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും ഫ്രഷ് ബ്ളഡ് വേണോ?
വേണ്ട. കാർഡിയാക് ഹാർട്ട് സർജറിക്ക് നിർബന്ധമായും ഫ്രഷ് ബ്ളഡ് വേണം.
രക്തം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ?
അംഗീകൃത രക്തബാങ്കുകളിൽ രക്തത്തിനു പണം ഈടാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, പല ടെസ്റുകൾ നടത്തിയതിനുശേഷമാണ് (ഉദാ. എച്ച്ഐവി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി.സി.) രക്തം രോഗിക്കു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനു ചെലവു വരും. ഒരു യൂണിറ്റ് രക്തം നാലഞ്ചു ടെസ്റ്റുകൾക്കു വിധേയമാകുമ്പോഴേക്കും 650 രൂപ ചെലവാകും.
രക്തദാനം രണ്ടു വിധം

സന്നദ്ധ രക്തദാനം (വോളണ്ടറി ബ്ളഡ് ഡൊണേഷൻ)
റീപ്ളേസ്മെന്റ് രക്തദാനം
എ) സന്നദ്ധരക്തദാനം
ആരുടെയും നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങാതെ ബ്ളഡ് ബാങ്കിൽ പോയി രക്തം നല്കുന്ന സംവിധാനമാണ് സന്നദ്ധരക്തദാനം. സന്നദ്ധരക്തദാനമാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രക്തദാനം, നിർഭാഗ്യവശാൽ, സന്നദ്ധരക്തദാനം ചെയ്യുന്നവർ കേരളത്തിൽ കുറവാണ്. സന്നദ്ധ രക്തദാനം ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം പശ്ചിമബംഗാളാണ്.
ബി) റീപ്ളേസ്മെന്റ് ബ്ളഡ് ഡൊണേഷൻ
അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ രക്തം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് റിപ്ളേസ്മെന്റ് ബ്ളഡ് ഡൊണേഷൻ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രക്തം ഏതു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രക്തം ബ്ളഡ്ബാങ്കിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സംവിധാനം. ആകെയുള്ള രക്തദാനത്തിന്റെ 27% മാത്രമേ സന്നദ്ധ രക്തദാനം ഉള്ളൂ. അതു 60% ആക്കണം.
സന്നദ്ധ രക്തദാനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

സന്നദ്ധ രക്തദാതാവ് അവർക്ക് ആരോഗ്യവാനാണെന്നു പൂർണബോധ്യമുണ്െടങ്കിൽ മാത്രമേ രക്തം ദാനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ.
ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സുരക്ഷിത രക്തത്തിന്റെ ലഭ്യത രക്തബാങ്കുകളിൽ ഉറപ്പാകുന്നു.
അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ രക്തത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതാകുന്നു.
പ്രതിഫലം വാങ്ങി രക്തം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം ഇല്ലാതാകുന്നു.
തെറ്റായ ധാരണകൾ
എ) ജോലിചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരിൽനിന്നു രക്തം എടുക്കരുത്
ബി) സ്ത്രീകളിൽനിന്നു രക്തം എടുക്കരുത്
സി) രക്തദാനം ചെയ്താൽ ശരീരം ക്ഷീണിക്കും
ആരോഗ്യപരവും ധാർമികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ
വിവേചനം കൂടാതെ സഹജീവികളെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുത്താം. സന്നദ്ധ രക്തദാതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട്. രക്തദാനം വഴി നമ്മുടെ മജ്ജയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. രക്തദാനം ചെയ്യുന്നവരിൽ ഹൃദ്രോഗം കുറഞ്ഞു കാണുന്നതായും അവരുടെ ആയുസും ആരോഗ്യവും വർധിക്കുന്നതായും കണക്കുകൾ പറയുന്നു. സഹോദര ജീവിക്കു പുനർജന്മം നല്കുക വഴി ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു.

രക്തദാനത്തിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ

തലേദിവസം ഉറക്കം കിട്ടിയിരിക്കണം
രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം
ദാനം ചെയ്യുന്ന രക്തം പിന്നീട് ഉണ്ടാകുമോ?
ആരോഗ്യവാനായ ഒരു പുരുഷന്റെ ഹീമോഗ്ളോബിൻ ശരാശരി 14-15 ഗ്രാം ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് 12-13 ഗ്രാം ശതമാനം ആയിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം രക്തദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഗ്രാം മാത്രമാണ് കുറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറയുന്നത് രണ്ടുമാസം കൊണ്ടു നേരത്തെയുള്ള അളവിലോ അതിലധികമോ ആകുന്നു. കാരണം കൊടുക്കുന്തോറും അളവിലും ഘടനയിലും ഗുണനിലവാരം കൂടുതലുള്ള രക്തം ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവ സമയത്തു നഷ്ടപ്പെടുന്ന രക്തം വച്ചു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നു മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ 350 മില്ലീലിറ്റർ നഷ്ടപ്പെടുന്നതു വെറും നിസാരം.
രക്തദാനത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ

സിഫിലസ്
ഹെപറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് സി
എച്ച്.ഐ.വി. 1 ആൻഡ് 2
മലേറിയ
രക്തദാനം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ
സർജറി കേസ്: അപകടങ്ങൾ, മേജർ ഓപറേഷനുകൾ, തൈറോയിഡ് ഓപ്പറേഷൻ, കിഡ്നി മാറ്റം, ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ മുതലായവ.
മെഡിക്കൽ കേസ്: അനീമിയ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ലുക്കീമിയ മുതലായവ.
ഗൈനക്കോളജിക്കൽ കേസ്: പ്രസവത്തിനു മുൻപ്, പ്രസവ സമയത്ത്, പ്രസവത്തിനു ശേഷം. സാധാരണ ഒരു പ്രസവത്തിൽ 400-500 മില്ലീലിറ്റർ രക്തം നഷ്ടമാകും.

രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ

ഒ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഒ നെഗറ്റീവ് -42%
എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് -25%
ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി നെഗറ്റീവ് -27%
എബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എബി നെഗറ്റീവ് -6%
ജനസംഖ്യയുടെ 7% നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുന്നു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒ പോസിറ്റീവ്
ഏറ്റവും കുറവ് എബി നെഗറ്റീവ്