അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവരശേഖരണത്തിനും ഡാറ്റാ എൻട്രിക്കുമായി യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകർ ഡിപ്ലോമ (സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്), ഐ.ടി.ഐ. ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിൽ, ഐ.ടി.ഐ. സർവ്വേയർ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും യോഗ്യത കരസ്ഥമാക്കിയവർ ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷകർ 40 വയസ്സിൽ കവിയാത്തവർ ആയിരിക്കണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റയും യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകളും സഹിതം കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 07.06.2023 വൈകുന്നേരം 5 മണി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 0485-2588222 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടുക.