രക്തസമ്മർദ്ദം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം (ബിപി) അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ. ശരീരത്തിന് ചുറ്റും രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ അളവുകോലാണ് ബിപി. സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം 90/60mmHg നും 120/80mmHg നും ഇടയിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം 140/90mmHg അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യ 2017-ൽ ഇന്ത്യൻ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ കൺട്രോൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആരംഭിച്ചു. അനിയന്ത്രിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന അപകട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉള്ളവരിൽ ഏകദേശം 12 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളൂ. ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം (ബിപി) പ്രധാന കാരണം ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലിയും അസന്തുലിതമായ ദിനചര്യയും പിന്തുടരുന്നതാണ്.